Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Belastingaangifte 2013 checklist benodigde gegevens

Belastingaangifte 2013 :  Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij de onderstaande checklist opgesteld.   Wij verzoeken u de – voor zover van toepassing zijnde – bescheiden mee te sturen of mee te nemen.

1a. De door u ontvangen aangiftebrief.
1b. Indien niet eerder aan ons verstrekt, een kopie van uw paspoort of rijbewijs.

2.  Als u thuiswonende kind(eren) heeft, gaarne een opgave van de voorletter(s), geboortedatum en bsn nummer.

3.  De ontvangen jaaropgave(n) 2013 van uw werkgever(s) en/of uitkering (UWV, AOW etc) .
(Indien van toepassing ook de jaaropgave(n) 2013 van uw partner).

Inkomsten uit overige werkzaamheden, ontvangen alimentatie
4.  Als u ook andere inkomsten (bijvoorbeeld: uit bijverdiensten/neven-/freelance werk) heeft.
■ een specificatie van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten bijvoegen.

5.  Als u alimentatie heeft ontvangen van uw ex-partner,
■ een opgave van het ontvangen bedrag (niet het bedrag ontvangen voor de kinderen).

Eigen woning (dienende als uw hoofdverblijf)
6.  Had u in 2013 een eigen woning? Zo ja,
■ de jaaropgave van de in 2013 betaalde hypotheekrente m.b.t. deze woning.
■ opgave van de WOZ-waarde belastingjaar 2013 van de woning.
■ betaalde erfpachtcanon.

Let op: Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. Vergeet daarom niet deze bij uw stukken te voegen.

6a. Als u in 2013 een woning heeft gekocht en/of verkocht:
■ de afrekening van de notaris van zowel de aankoop als de verkoop van de woning,
(en voor zover van toepassing ook de volgende gegevens)
■ door u betaalde taxatiekosten
■ de kosten aanvraag hypotheekgarantie, bemiddelingskosten
■ betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering inzake de hypotheek.

■ Vanaf welke datum woont u in de nieuwe woning?

6b. Als u in 2013 uw eigenwoningschuld (hypotheek) heeft verhoogd:
■ een specificatie van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Let op: u moet de nota’s kunnen overleggen als de Belastingdienst daar om vraagt.

6c. Als u in 2013 – tijdelijk – twee woningen heeft (gehad) in afwachting van verkoop:
■ de woz-waarde 2013 van de tweede woning.
■ de betaalde hypotheekrente van de tweede woning.
Ingeval de 2e woning tijdelijk verhuurd is (geweest)
■ opgave van de verhuurperiode.

Lijfrente / koopsom
7. Als u in 2013 een lijfrente (koopsom) gestort heeft bij een verzekeringsmaatschappij of bank:
■ een opgave van de betaalde premie
■ een kopie van de polis
■ (voor zover van toepassing) de pensioenopgave 2012 van het pensioenfonds van uw  pensioenaangroei, ook wel genoemd “Factor A”.

Banktegoeden, aandelen, vorderingen, overige bezittingen, effecten, andere beleggingen, kapitaalverzekering, vakantiehuis in Nederland en in het buitenland.
U dient uw vermogen op te geven voor zover de totale waarde meer is dan € 21.139,- (voor een alleenstaande) of € 42.278 (voor gehuwden/samenwonenden).

8. Een saldiopgave per 1 januari 2013 van alle bankrekeningen, contant geld voor zover meer dan € 500, aandelen,  effecten, vorderingen van u, uw partner en/of minderjarige kinderen.

8a. Bij kapitaalverzekeringen:
■ een kopie van de polis, tenzij deze al eerder heeft verstrekt en de jaaropgave van de opgebouwde waarde (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is).

8b. Als u of uw partner een vakantiehuis, monumentenpand of andere onroerende zaken heeft, een opgave verstrekken van:
■ het (de) adres(sen)
■ De waarde(n) van de woning(en) per 01-01-2013.

9. Schulden / leningen (deze opgeven als uw vermogen – nrs. 8/8b – meer is dan € 21.139,- (voor een alleenstaande) of € 42.278 (voor gehuwden/samenwonenden).
■ Een opgave van alle schulden per 1 januari 2013  van u, uw partner en/of minderjarige kinderen (zoals schulden voor de aanschaf van een vakantiehuis, boot,  caravan, schulden aan creditcardmaatschappijen, banken etc. (niet de schuld die is aangegaan voor de eigen (hoofd) woning).

Aan uw ex-partner betaalde alimentatie
10. Als u alimentatie betaald heeft aan uw ex-partner:
■ het in 2013 betaalde bedrag alsmede naam, adresgegevens, geboortedatum en bsn-nummer van uw ex-partner.

11.  Levensonderhoud minderjarige kinderen
Draagt u voor minimaal € 408,- per kwartaal bij aan het levensonderhoud van uw minderjarige kinderen waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft? Bijvoorbeeld ‘kinderalimentatie’. Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding, vakanties.

Ziektekostenaftrek
12. Als u in 2013 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen,  door een arts voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen, (met uitzondering van bril, contactlenzen), thuiszorg. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Met ingang van 2009 worden niet meer als ziektekosten aangemerkt alle premies voor uw ziektekostenverzekering alsmede begrafeniskosten. Ook de eigen bedrage op grond van AWBZ en WMO (zoals uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK), thuizorg) is niet langer aftrekbaar.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor inkomens tot € 7.457/€ 14.914  is de drempel € 125/€ 250. Voor inkomens boven € 7.457/€ 14.914  is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven € 39.618 bedraagt de drempel € 653 plus 5,75% over het meerdere boven € 39.618. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

■  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Studie/scholingkosten
13. Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?
Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.
■  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Giften
14. Giften aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt met de zoekfunctie op de site van ANBI en Belastingdienst controleren of uw giften aftrekbaar zijn. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten, bij een eventuele controle door de Belastingdienst, schriftelijk kunnen worden aangetoond.

De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een
zogenoemde periodieke gift).
■ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Dividend
15. Als u aandelen/effecten had:
■ een opgave/specificatie van de ingehouden binnenlandse- en buitenlandse dividendbelasting (dit kunt u vinden op het jaaroverzicht van de bank onder ontvangen dividend).

Ouderschapsverlof
16. Heeft u in 2013 ouderschapsverlof gehad? Zo ja:
■ de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

16a. Heeft u in 2013 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?
■ Zo ja, hoeveel ?

Aanslagen (voorlopige teruggaaf 2013)
17. Als u al een voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting 2013 heeft ontvangen gaarne deze ter inzage verstrekken.

18. Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen
■ een kopie van uw aangifte 2012.

Overige informatie
Het vorenstaande is niet uitputtend en bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden, die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

■ U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
■ U bent medegerechtigde in een onderneming;
■ U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
■ U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
■ U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
■ U verhuurt een woning (met huurbescherming);
■ U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2013;
■ U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
■ U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
■ U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
■ U bent co-ouder;
■ U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
■ U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;
■ U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn;
■ U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.