Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Deponeren BV jaarstukken Kamer van Koophandel

12-11-2014

Vrijwel iedere rechtspersoon valt onder de deponeringsplicht en dient jaarlijks haar jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De wet schrijft voor dat uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de (al dan niet vastgestelde) jaarrekening gedeponeerd moet zijn.

Wanneer deponeren?
De hoofdregel is dat een jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders bij de Kamer van Koophandel moet worden gedeponeerd. De termijn om te deponeren is in het uiterste geval 13 maanden na einde van het boekjaar, maar de termijn is afhankelijk van een aantal factoren. Van belang is het moment van opmaken en vaststellen van de jaarrekening, of er uitstel is aangevraagd om de jaarrekening op te maken, wat de wijze van vaststelling is etc. De termijn van deponeren kan daarom ook korter dan 13 maanden zijn.

Uiterlijk 8 december jaarrekening deponeren bij Kamer van Koophandel?
Met ingang van 1 oktober 2012 geldt nieuwe wetgeving voor BV’s. Voor de meeste BV’s waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn geldt dat de ondertekening van de jaarrekening tegelijkertijd de vaststelling van de jaarrekening is. Volgens de wet dient een vastgestelde jaarrekening uiterlijk binnen 8 dagen na de vaststelling gedeponeerd te worden. Dat betekent in de praktijk dat uiterlijk 8 december van de meeste BV’s in Nederland de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd dient te worden. En dus niet uiterlijk na 13 maanden op 31 januari zoals bijna iedereen denkt.

Wat moet u deponeren?
De grootte van de rechtspersoon bepaalt welke gegevens in de jaarrekening moeten worden vermeld. Kleine rechtspersonen dienen een verkorte balans met toelichting te deponeren. Middelgrote en grote rechtspersonen dienen een uitgebreidere balans te deponeren met daarbij aanvullende stukken. De grootte van een rechtspersoon wordt bepaald aan de hand van drie criteria.

Waarom op tijd deponeren?
Het niet of te laat deponeren kan sancties met zich meebrengen. Belastingdienst Holland-Midden controleert jaarlijks de naleving van de deponeringsplicht. Heeft u uw jaarrekening niet gedeponeerd dan kan de rechter u een boete opleggen die kan oplopen tot € 19.500,–. Daarnaast hebben de bestuurders van een rechtspersoon direct belang bij het tijdig deponeren van de jaarstukken. Mocht de rechtspersoon onverhoopt failliet gaan dan kan het niet of te laat deponeren van de stukken bij de kamer van koophandel leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders.