Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Tjon Administraties Belastingzaken zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van de Tjon Administraties Belastingzaken stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Tjon Administraties Belastingzaken met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden en bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Tjon Administraties Belastingzaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Tjon Administraties Belastingzaken worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Tjon Administraties Belastingzaken. Tjon Administraties Belastingzaken geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.  Tjon Administraties Belastingzaken garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Tjon Administraties Belastingzaken aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Tjon Administraties Belastingzaken vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Tjon Administraties Belastingzaken.  Tjon Administraties Belastingzaken geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Tjon Administraties Belastingzaken niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Tjon Administraties Belastingzaken die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Tjon Administraties Belastingzaken in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merk-rechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de layout en vormgeving van deze website rusten bij Tjon Administraties Belastingzaken en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van de Tjon Administraties Belastingzaken. Tjon Administraties Belastingzaken zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Tjon Administraties Belastingzaken slecht verdraagt met de naam en reputatie van Tjon Administraties Belastingzaken, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Tjon Administraties Belastingzaken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan de Tjon Administraties Belastingzaken verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt via de website van Tjon Administraties Belastingzaken of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

vrouwe_justitia