Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Erfbelasting aangifte: checklist benodigde gegevens

Voor het opstellen van de erfbelastingaangifte hebben wij de onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u – voor zover van toepassing  – de volgende bescheiden mee te nemen.

 1. Het ontvangen aangiftebiljet Erfbelasting.
 2. Een kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de erflater.
 3. Een kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de erfgenaam/erfgenamen.
 4. Een kopie verklaring van erfrecht en een kopie van het testament.
 5. De banksaldi per overlijdensdatum.
 6. Een opgave van de waarde (kunt u eventueel opvragen bij de bank) van effecten/aandelen per datum van overlijden.
 7. De woz waarde van de eigen woning van het jaar van overlijden en de woz waarde van het daarop volgende jaar.
 8. De eigendomsakte(n) van de eigen woning(en).
 9. Opgave van overige bezittingen per overlijdensdatum (zoals auto, overige onroerende zaken, vorderingen, contant geld enz).
 10. Opgave van de hypotheekschuld(en) per datum van overlijden.
 11. Opgave van overige schulden.
 12. Opgave van de uitvaartkosten.
 13. Opgave van uitkering (uitvaart)verzekering.
 14. Een kopie van de aangifte inkomstenbelasting van het laatste aangiftejaar.

Wilt u ook aan ons doorgeven als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De nalatenschap van de eerder overleden partner is verdeeld. Indien van toepassing, een kopie van de gedane aangifte erfbelasting en aanslag erfbelasting.
 • De overledene bezat een onderneming en/of aandelen (meer dan 4,99%) in een BV.

(Fictieve verkrijgingen)

 • De overledene bezat vergunningen of aanspraken die op een ander zijn overgeschreven.
 • De overledene (of een ander voor hem) bewaarde roerende zaken of daarop betrekking hebbende bewijsstukken die bij overlijden aan een bepaalde persoon moesten worden doorgegeven.
 • De overledene heeft iets schuldig erkend of kwijtgescholden onder voorwaarde dat de andere partij hem zou overleven of iets heeft schuldig erkend bij testament.
 • De overledene heeft tijdens zijn leven vermogen overgedragen onder voorwaarde van vruchtgebruik of een periodieke uitkering.
 • De overledene heeft één van de volgende bedingen gemaakt verblijvingsbeding, toedelingsbeding, overnemingsbeding.
 • De overledene heeft binnen 180 dagen voor overlijden schenkingen gedaan.
 • Iemand heeft recht op een uitkering als gevolg van het overlijden op grond van: een levens- of ongevallenverzekering of een derdenbeding.
 • Er is sprake van een andere fictieve verkrijging.

(Vruchtgebruik, fideï commis e.d.)

 • De overledene bezat vermogen in vruchtgebruik.
 • De overledene bezat zaken als: bezwaard erfgenaam, bezwaard legataris, bezwaarde lastbevoordeelde, bezwaarde begiftigde (fideï commis).
 • Door het overlijden zijn periodieke uitkeringen geëindigd of bij opvolging overgegaan.
 • De overledene heeft andere schenkingen dan bij fictieve verkrijgingen gedaan die zijn onderworpen aan recht van schenking.
 • Indien er verkrijgingen zijn door een ex-werknemer van de overledene op grond van een morele verplichting.
 • Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede opstelling van de aangifte. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.